ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKY SPORTOVCŮ

Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, vydaná Ministerstvem zdravotnictví ČR pod č. 391/2013 Sb. Tato vyhláška zavádí povinnost zdravotních prohlídek pro všechny sportovce účastnící se organizovaných soutěží.

V případě žádosti o vydání posudku je nezbytné požadovat na sportovní organizaci, kam bude Vaše dítě docházet, aby se jasně a zřetelně vyjádřila, zda se jedná:

1. o výkonnostní sport či jen organizovaný sport !!!

2. v případě výkonnostního sportu pak, zda se jedná o vstupní lékařskou prohlídku (před zaregistrováním) nebo o pravidelnou lékařskou prohlídku (1x za 12 měsíců).

Pro Vaši představu a event. nápovědu sportovní organizaci, co je a co není výkonnostní sportovec nebo organizovaný sport, vyjímám z výše uvedené vyhlášky:

a) pro účely vyhlášky se rozumí výkonnostním sportovcem osoba, která

1. vykonává výkonnostní sport v organizovaných sportovních soutěžích nebo se na ně připravuje

a 2. je registrována v organizaci, která zajišťuje přípravu výkonnostních sportovců, popřípadě organizuje sportovní soutěže

b) organizovaným sportem je sport, který sportovec vykonává v organizacích jiných než uvedených v bodě a)


Pokud se jedná o vstupní lékařskou prohlídku výkonnostního sportovce, je dle vyhlášky požadováno provedení klidového EKG vyšetření. Při pravidelné (každoroční) prohlídce u již registrovaného sportovce klidové EKG vyšetření být provedeno nemusí.

 

ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST PRO ZOTAVOVACÍ AKCE, LYŽAŘSKÝ VÝCVIK, PLAVÁNÍ

(upravené dle legislativy 2018)


Na základě zákona č. 373/2011 Sb. O specifických zdravotních službách (Hlava IV, díl 1 – posudková péče a lékařské posudky), se lékařský posudek o zdravotní způsobilosti vydává na základě zhodnocení výsledků lékařské prohlídky, dalších potřebných odborných vyšetření a výpisu ze zdravotní dokumentace. Kopie lékařského posudku je součástí zdravotnické dokumentace vedené o posuzované osobě. Na vystavení posudku máme ze zákona 10 dní, počítáno od dodání všech potřebných dokumentů.

Posudek k účasti dítěte na zotavovací akci má platnost 24 měsíců ode dne vystavení

(zákon č. 258/2000 sb, paragraf 9, odst. 3 ), pokud nedojde ke změně zdravotního stavu dítěte, změně léčby apod., poté je nutno vystavit nový s novými údaji.

Prosíme proto o dodání výsledků odborných vyšetření, které dítě prodělalo a ještě nebyly zaneseny do lékařské dokumentace u nás ( alergologie, kardiologie, neurologie apod.) včetně trvalé medikace.

Vzhledem k uvedeným informacím není možné nechávat vystavení posudku krátce před odjezdem na výlet nebo tábor nebo koncem lhůty, požadované školou.