Sportovní prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti

..potvrzení o zdravotní způsobilosti (pro sport, tábory, zotavovací akce, plavání, řidičský průkaz..) vydáme pouze na základě kompletního vyšetření dítěte, je nutné se předem telefonicky objednat

 

ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKY SPORTOVCŮ


Od 1. 1. 2014 je účinná nová Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, vydaná Ministerstvem zdravotnictví ČR pod č. 391/2013 Sb. Tato vyhláška zavádí povinnost zdravotních prohlídek pro všechny sportovce účastnící se organizovaných soutěží.

V případě žádosti o vydání posudku je nezbytné požadovat na sportovní organizaci, kam bude Vaše dítě docházet, aby se jasně a zřetelně vyjádřila, zda se jedná:

1. o výkonnostní sport či jen organizovaný sport !!

2. v případě výkonnostního sportu pak, zda se jedná o vstupní lékařskou prohlídku (před zaregistrováním) nebo o pravidelnou lékařskou prohlídku (1x za 12 měsíců)

 

Bez těchto informací nebude posudek ke zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu vydán.

 

Pro Vaši představu a event. nápovědu sportovní organizaci, co je a co není výkonnostní sportovec nebo organizovaný sport, vyjímám z výše uvedené vyhlášky:

a) pro účely vyhlášky se rozumí výkonnostním sportovcem osoba, která

1. vykonává výkonnostní sport v organizovaných sportovních soutěžích nebo se na ně připravuje

a

2. je registrována v organizaci, která zajišťuje přípravu výkonnostních sportovců, popřípadě organizuje sportovní soutěže

 

b) organizovaným sportem je sport, který sportovec vykonává v organizacích jiných než uvedených v bodě a)

 

Pokud se jedná o vstupní lékařskou prohlídku výkonnostního sportovce, je dle vyhlášky požadováno provedení klidového EKG vyšetření. Při pravidelné (každoroční) prohlídce u již registrovaného sportovce klidové EKG vyšetření být provedeno nemusí.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

POSUDKY ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI PRO ZOTAVOVACÍ AKCE, LYŽAŘSKÝ VÝCVIK, PLAVÁNÍ

(upravené dle legislativy 2018)


Na základě zákona č. 373/2011 Sb. O specifických zdravotních službách (Hlava IV, díl 1 – posudková péče a lékařské posudky), se lékařský posudek o zdravotní způsobilosti vydává na základě zhodnocení výsledků lékařské prohlídky, dalších potřebných odborných vyšetření a výpisu ze zdravotní dokumentace. Kopie lékařského posudku je součástí zdravotnické dokumentace vedené o posuzované osobě. Na vystavení posudku máme ze zákona 10 dní, počítáno od dodání všech potřebných dokumentů.

Posudek k účasti dítěte na zotavovací akci má nově platnost 24 měsíců ode dne vystavení ( zákon č. 258/2000 sb, paragraf 9, odst. 3 ), pokud nedojde ke změně zdravotního stavu dítěte, změně léčby apod., poté je nutno vystavit nový s novými údaji.

Prosíme proto o dodání výsledků odborných vyšetření, které dítě prodělalo a ještě nebyly zaneseny do lékařské dokumentace u nás ( alergologie, kardiologie, neurologie apod.) včetně trvalé medikace.

Vzhledem k uvedeným informacím není možné nechávat vystavení posudku krátce před odjezdem na výlet nebo tábor nebo koncem lhůty, požadované školou.

Podmínkou vystavení posudku je prohlídka dítěte.